www.Kruree.com

เว็บไซต์ Kruree.com ครูรี (ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน) จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เขียนโดย Super User

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

                        ทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  CIPPA MODEL  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ศึกษา              นายเด็จ  ศรีทอง

หน่วยงาน           โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่ศึกษา            2560