www.Kruree.com

เว็บไซต์ Kruree.com ครูรี (ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน) จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ขอเชิญนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
.......
หัวข้อการจัดงานในปีนี้คือ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย "วิทยาศาสตร์รากฐานแห่งชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต" 
พบกิจกรรมดี ๆ ที่ห้ามพลาดวิจัยดาราศาสตร์, การบริการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อม, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การประกวด Science Show, การประกวดการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์, ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ ของทุกปี คือการเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7428 8114, 0 7428 8029 หรือทางเว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/specialevent/sciweek61