www.Kruree.com

เว็บไซต์ Kruree.com ครูรี (ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน) จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3612

วิชา การใช้โปรแกรมงานนำเสนอ รหัสวิชา ง20202 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน