www.Kruree.com

เว็บไซต์ Kruree.com ครูรี (ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน) จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 745

วิชา การใช้โปรแกรมบันทึกเสียง รหัสวิชา ง20218

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน