www.Kruree.com

เว็บไซต์ Kruree.com ครูรี (ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน) จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2045

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกออนไลน์

https://www.canva.com

ผลงานการออกแบบกราฟิกของนักเรียน

https://www.canva.com/s273183 

https://www.canva.com/s29791

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับออกแบบเว็บไซต์

https://www.weebly.com/

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ของนักเรียน

 
 
 

 

หมวด: